Llistat de polítiques actives

Nom Tipologia Consentiment de l'usuari
ISPC Obert Política del Campus Virtual Tots els usuaris

Resum

Política ISPC Obert

Text complet de les condicions d'ús

Protecció de dades personals ISPC Obert

 

Pel fet que heu estat inscrit/a a un curs de l’ISPC amb una dimensió d’aprenentatge en línia, les dades personals següents s’incorporaran a un arxiu electrònic de l’esmentat organisme:

  • nom i cognoms
  • adreça electrònica
  • certificat de superació de cursos (Sí / No) on constarà el percentatge d’assoliment i la data

Podeu facilitar també si voleu les dades personals addicionals:

  • retrats frontals
  • dades professionals

Per tal de garantir els vostres aprenentatges, cal que ens faciliteu algunes dades addicionals a través d’aquesta seu electrònica:

  • respostes a activitats d’aprenentatge

Qui és el responsable del tractament de les dades

Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)

Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5 – 08100 Mollet del Vallès. Telèfon 93 567 50 00

Adreça de correu electrònic del delegat/ada de protecció de dades: dpd.interior@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les dades

Proporcionar accés obert, públic i massiu als cursos i mecanismes per avaluar l'autoaprenentatge en línia en matèria de seguretat.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El consentiment de les persones interessades.

Quant de temps conservem les dades

El termini durant el qual es conservaran aquestes dades personals és indefinit, llevat que la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental determini un període de conservació inferior per a alguna de les categories de dades.

A quins destinataris comunicarem les dades

No es preveu la cessió de dades a tercers, llevat d’obligació legal o consentiment exprés de la persona interessada.

Quins són els drets de les persones interessades

Teniu dret a obtenir informació sobre si l’ISPC està tractant o no les dades personals que us concerneixen.

Com a persones interessades teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d’acord amb l’article 16 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en concordança amb les previsions de l’article 18 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. En aquest cas, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya únicament les conservarà per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, mitjançant la motivació de la vostra sol·licitud, podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals.

Com podeu exercir els drets

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud a la Subdirecció General d'Estudis Universitaris, Recerca i Innovació de l’ISPC, ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5 - 08100 Mollet del Vallès; a l’adreça electrònica dpd.interior@gencat.cat, o bé en línia mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits gencat.

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades > Reclamacions i denúncies.

Per a més informació: Web ISPC