L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya s’ha compromès a fer accessible el seu entorn d’aprenentatge en línia ISPC Obert, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, RD 1112/2018).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web ispcobert.gencat.cat

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme al RD 1112/2018, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació (contingut no accessible).

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

  • podria haver-hi diversos errors d’edició en alguna pàgina web, tant a continguts HTML com a documents finals (manca de conformitat amb el RD 1112/2018);
  • càrrega desproporcionada: no aplica;
  • pot haver-hi arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment els requisits d’accessibilitat (contingut que no entra en l’àmbit de la legislació aplicable).

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració s’ha preparat el 25 de juny de 2024.
Mètode utilitzat: autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

A través de la nostra bústia de contacte podeu fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (art. 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

  • informar sobre qualsevol possible incompliment en aquest lloc web
  • transmetre dificultats d’accés al contingut
  • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web de gencat.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (art. 12 RD 1112/2018) cal accedir al tràmit Continguts accessibles al web i seguir la modalitat Sol·licitar informació accessible o fer una queixa.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del RD 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procediment d’aplicació

Es pot iniciar una reclamació (art. 13 del RD 1112/2018) en el tràmit Continguts accessibles al web a través de la modalitat Reclamar. Si un cop feta la sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no esteu d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix els requisits de l’art. 12.5 RD 1112/2018, podeu iniciar una reclamació per a:

  • conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació
  • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
  • exposar les raons per les quals considereu que la resposta no compleix els requisits exigits

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

El compromís de la Generalitat per l'accessibilitat

El web gencat i els seus subdominis s'han construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que els consulten, independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C, per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís de la Generalitat de Catalunya és arribar a complir el nivell de conformitat AA (doble A), tal com exigeixen les legislacions europea i estatal a les administracions públiques.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018), de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost de 2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això s’ha desplegat un reial decret d'àmbit estatal, que desenvolupa l’abast i els requisits mínims. Aquesta transposició estatal és el RD 1112/2018, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Normativa